ابرها خورشید را دزدیده‌اند

a:26:{i:0;a:1:{s:82:"آسـمـــان را از فـضـــا دزدیــده‌انــــد";s:85:"ابــرهــــا خـورشـیــــد را دزدیــده‌انـــد";}i:1;a:1:{s:87:"کـــاه را از کـهـــربــــا دزدیــده‌انــــد";s:81:"نیـســت پیــــدا مـــاه دیگـــر از کنـــان";}i:2;a:1:{s:87:"عـقــــل را از کـلـه‌هـــا دزدیــده‌انــــد";s:74:"در عـــروج صـنـعــت و قــــرن اتــــــم";}i:3;a:1:{s:84:"اسـتـجـــابـت از دعــــا دزدیــده‌انــــد";s:69:"بـس‌کـه رایــج گشتـــه نیـرنگ و دروغ";}i:4;a:1:{s:77:"خـاصــیــت را از دوا دزدیــده‌انــــد";s:79:"بـس‌ که بـی‌دردی‌ فراوان ‌گشتـــه ‌اسـت";}i:5;a:1:{s:84:"بـیضـــه از مـــرغ هــــوا دزدیــده‌انــــد";s:74:"زرده را از تـخـــم ســرقـت کــرده‌انــد";}i:6;a:1:{s:77:"شـیــوه از صـدق و صفــا دزدیــده‌انــــد";s:79:"قـــول‌هــای بـی‌عمـــل رایـــج شــــده";}i:7;a:1:{s:89:"حــق مـــــا را اغـنـیـــــا دزدیــده‌انــــد";s:72:"فـقـر از ســوی خــدا تقـدیـــر نـیـسـت";}i:8;a:1:{s:89:"عــده‌یــی یـک‌ لا قبـــــا دزدیــده‌انــــد";s:76:"امـتـیـــاز خـرســــواری را ز خـلــــق";}i:9;a:1:{s:88:"زهــــد را اهـــل ریـــــــا دزدیــده‌انــــد";s:81:"دیـــن شـــده ابـــزار دنیــــادوستــــان";}i:10;a:1:{s:86:"قـشــــر روحــانــی نـمــا دزدیــده‌انــــد";s:75:"ای مـحـمـــد دیـــن اســــلام تــــو را";}i:11;a:1:{s:85:"مـعـنـی‌اش را از خـــــدا دزدیــده‌انــــد";s:66:"آنـچــه گشـتــــه وحـی از ســوی خدا";}i:12;a:1:{s:85:"ایــن شعـائـــر از کجــــا دزدیــده‌انــــد";s:78:"مـن نمـی‌دانـــم کــه ایـــن وهـابیـــون";}i:13;a:1:{s:97:"ز ابـتـــــدا تـــا انـتـهـــــا دزدیــده‌انــــد";s:75:"مـعـنــی آیـات قـــــرآن تــــــو را";}i:14;a:1:{s:82:"از ســــرودت مـحـتــــوا دزدیــده‌انــــد";s:68:"ای جــلال الـدیـــن رومـی مـولــوی";}i:15;a:1:{s:92:"از نــفیــــر نــی ، نـــــوا دزدیــده‌انــــد";s:75:"«بشنـو از ‌نـی‌ چـون ‌حکایـت می‌کنـد»";}i:16;a:1:{s:84:"آدمـیـــت را ز مــــــا دزدیــده‌انــــد";s:65:"ســر بــر آر از خاک سعـدی و ببـیــن";}i:17;a:1:{s:81:"چــون ز میمــون ایـن ادا دزدیــده‌انــــد";s:75:"پـــر نمـــوده جــای انســـان را ربــات";}i:18;a:1:{s:92:"چــون مـقـلـــــد پــابـپـــا دزدیــده‌انــــد";s:79:"دیـده‌ای رفتـــار مـیـمـــــون را اگــر";}i:19;a:1:{s:82:"چــون کـه عیـــار از طـلا دزدیــده‌انــــد";s:74:"جـــای زر ، ‌ زرگــــر مـطـلا مـی‌دهــد";}i:20;a:1:{s:87:"چــون اثـــــر از کیمیــــا دزدیــده‌انــــد";s:69:"شــد طـلا مفـرغ ز تــرس گـزمـه‌هــا";}i:21;a:1:{s:93:"اُشـتـُلـُـــم را از صـــــدا دزدیــده‌انــــد";s:71:"بـس‌که زنـدان شـد نفـس در سینــه‌هــا";}i:22;a:1:{s:83:"حـرمـت از پــول ربــــا دزدیــده‌انــــد";s:62:"رشــوه جــای هدیـه رایـج گشته است";}i:23;a:1:{s:78:"کاســـه کشکـول از گــدا دزدیــده‌انــــد";s:77:"بـهـــر اخـاذی بــه هــر عنــوان و نـــام";}i:24;a:1:{s:88:"گـریــــه را از کــربــــلا دزدیــده‌انــــد";s:63:"در پــی پــرکـــردن جـیـب و شـکـم";}i:25;a:1:{s:89:"ابــرهـــــا خـورشیـــــد را دزدیــده‌انــــد";s:85:"مـی‌نـتـابــــد از افــق نــــور امـیـــد";}}