انسان می‌تواند خلیفة الله شود یا مظهر شیطان گردد

سید محمد جواد موسوی غروی