كفايت هر غسلي از وضوء و صحّت نماز با آن غسل.

با هر غسلی می‌توان نماز خواند