جواز وضوء و غسل با لاك ناخن

و ساير رنگ‌ها كه زائل‌كردن آنها ايجاد عُسر و حَرج مي‌كند.