طهارت ظاهري خمر (شراب) و خبث باطني آن.

کتاب فقه استدلالی در مسائل خلافی