زكات

زکات را منحصر در نُه چيز نميداند، چون قرآن همه توليدات را ذكر فرموده كه صنعتي، كشاورزي و غير آنها را شامل مي‌شود.[i]
 
[i] ـ ر.ک. خورشيد معرفت ‏ـ ج3 / شرح رساله.