ارث زوجه

اين ارث را طبق آيات كتاب از تمام «ماتَرَك» مي‌داند و آن ‌را منقسم به منقول و غير‌منقول نمي‌كند.[i]
 
[i] ـ ر.ک. فقه استدلالي ـ بخش سوم: احكامي چند در تعدل ثروت.