نماز جمعه

اين نماز را واجب عيني مي‌داند، يعني به ‌جاي نماز ظهر روز جمعه حتماً بايد نماز جمعه اقامه شود. اين حكم صريح خداوند است در سورة جمعه و نيز سنّت قطعيّه. نماز عيدين (فطر و قربان) را هم جزء نمازهاي واجب مي‌شمرد.[i]
 
[i] ـ ر.ک. نماز جمعه.