غيبت و بهتان

غيبت از كفار، اهل سنت و اهل‌كتاب و نيز بهتانزدن به آنها و هر انساني را، طبق آيات كتاب و روايات متواتره، حرام ميداند.[i]
 
[i]  ـ ر.ک. فقه استدلالي ـ بخش دوم: پيرامون برخي احكام فقهيه..