طهارت اهل كتاب

مراد از رجس و نجاست مذكور در قرآن كه براي مشركان آورده‏، پليدي باطني آنها است كه موجب اخلال در نظم حيات مادي و معنوي مسلمان‌ها و هر انساني مي‌شود. يعني صفات زشت آنها مثل حسد‏، بخل، كينه، رياء، نفاق و مانند اينها. بناءبراين چنين صفاتي در هر كه باشد كافر، مشرك يا مسلم، نجس است و رجس در او لانه كرده است، و بدن هر انساني كه آلوده به نجاسات ظاهري نباشد، پاك است، همانند لباس او که بی‌نجاست ظاهری پاک است.[i]
 
[i]  ـ ر.ک. فقه استدلالي ـ بخش دوم: پيرامون برخي احكام فقهيه.