حكم رجم

سنگسار كردن زاني و زانيه را از احكام مجعولی مي‌داند كه بنی‌اسرائیل خود بر دين موسي افزوده‌اند! از این رو ذكري از چنين حكمي در قرآن نيامده، و در سنت قطعية پیامبر (ص) نيز وارد نشده است.[i]
 
[i]  ـ ر.ک. فقه استدلالي ـ بخش پنجم: حدود و تعزيرات.