جنگ ابتدائي

آن ‌را مجاز نمي‌شمارد و اثبات مي‌كند كه جنگهاي پيامبر‏، تماماً، ‌دفاعي بوده و هيچ‌گاه نمي‌توان به منظور توسعة اسلام به سرزميني هجوم برد.