تقليد

مقلد هم، بايد در شناخت احكام الهي به علم برسد از اين رو تبعيت از يك فقيه رفع مسؤوليت از او نمي‌كند و بايد با حكميت عقل، از هر فقيهي كه مسأله يا مسائل احكام را با استناد به كتاب خدا و سنت قطعيه عقليه بيان مي‌نمايد، پيروي كند. پس مقلد مي‌تواند در هر حكمي از يك مجتهد‌‏، مستقلاً تبعيت نمايد نه اينكه در تمامي مسائل، از يك فقيه تقليد کند و در مسائل ثابت شرع نيازي نيست كه فقيه در قيد حيات باشد.[i]
 
[i]  ـ ر.ک. شرح رساله.