دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 592
تاریخ انتشار : 1392/07/09

موسيقي

در اين باب كه نظراتش هنوز به چاپ نرسيده، قائل به حرمت مطلق نيست و موسيقي و آلات آنرا هم مثل ساير پديدهها دو وجهي ميداند كه هم جنبة منفعت و سودبخشي دارد و هم ميتواند مضر و آسيبرسان باشد مانند چاقو و امثال آن. اين انسان است كه بايد اين ابزار و پديده را به اختيار خود، در راستاي شكوفايي معنويات، اخلاقيات، تلطيف احساسات و ايجاد شور و شجاعت در جامعه بكار گيرد.
ارسال نظر
*