دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 284
تاریخ انتشار : 1392/06/04

همت مردانه باید تا که ما ...

چـون عمــل بـــر سـنـت و قـرآن نـشـــد
 
امـت احــمــد، چــــرا الگـــــو نـشــــد؟
زیـــن سـبــب مـــا دور گـشـتــه از امــل
 
حُـمِّـلُـــو القـــرآن شــده جــای عمــــل
گـشـته‌ایـم از وضـع ‌خـود ‌اکنـون خجــل
 
در احـــادیـث مـخـالـف پــا بــه گِـــــل
در احـــادیـث مـخـالـف پــا بــه گِـــــل
 
خــوانـــدن نـسـخــه نـمی‌ســــازد اثــــر
گـشـتــــه از فـعــل بــد مـاضـی جـــــدا
 
هـمـتــــی مــردانـــه بــایــد تـــا کـه مــا
رهـــــرو راه نـبـــی گــــردیـــم مــــا
 
بــــا عمـــل بـــر هـــر دو ثـِقـل پُــر بهــا
علـم روز و خلـق دیــن مـا را سـرشـــت
 
اســــوه مـــا احـمــد نـیکـــو ســرشــت
مـهـــر و هـمـیــــــاری بـــود مــا را روا
 
عـــدل و احـســـان شـیـــوه جـاویــد مـا
عـابـــــد و راهــی بــه درگـــاه خـــــدا
 
فـقـــر و جـهـــل از امــت احـمـد جــدا
بنــــدگــی حــــق بــــود آیــیــن مــــا
 
ایــــن جــهــــان آبــاد از کـــردار مـــا
ارسال نظر
*