دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

ah000301

کد : 757
تاریخ انتشار : 1392/08/08
ردیف عقب: ا) دکتر غروی 2) محمد شرفی پور
ردیف جلو: 1) حسین نوربخش 2) پرویز خرسند
جلو: کاظم غروی (یکی از پسران علامه غروی)
ah000301

ah000302

کد : 758
تاریخ انتشار : 1392/08/08
دکتر غروی، مرحوم احمد قابل، همسر آقای قابل
منزل دکتر غروی
ah000302

ah000304

کد : 759
تاریخ انتشار : 1392/08/08
مرحوم احمد قابل، دکتر غروی
منزل دکتر غروی
ah000304

ah000307

کد : 760
تاریخ انتشار : 1392/08/08
مهندس توسلی، دکتر غروی، طاهره علیزاده (همسر دکتر غروی)
ah000307

ah000309

کد : 761
تاریخ انتشار : 1392/08/08
از راست به چپ: 1) دکتر غروی 2) حسین اشفاق 3) دکتر ابراهیم یزدی 4) مرتضی اشفاق 5) عباس مصلحی 6) مصطفی مسکین 7) حسن اشفاق
ah000309

ah000310

کد : 762
تاریخ انتشار : 1392/08/08
دکتر سروش دباغ، دکتر ابراهیم یزدی، دکتر غروی، مصطفی مسکین، مرتضی اشفاق، عباس مصلحی
ah000310

ah000313

کد : 763
تاریخ انتشار : 1392/08/08
احسان شریعی و دکتر غروی
منزل دکتر غروی
ah000313

ah000312

کد : 764
تاریخ انتشار : 1392/08/08
احسان شریعتی ، دکتر غروی
منزل دکتر غروی
ah000312

ah000314

کد : 765
تاریخ انتشار : 1392/08/08
دکتر غروی
از صف عقب از چپ به راست: 1) دکتر هادی هادی زاده 2)...آقای خدادای ....
صف آخر: از راست به چپ: آقای منصوریان
در جمع دوستان مشهد
ah000314

ah000315

کد : 766
تاریخ انتشار : 1392/08/08
خانم حورا صدر (دختر امام موسی صدر)، دکتر غروی
منزل دکتر غروی
ah000315

ah000316

کد : 767
تاریخ انتشار : 1392/08/08
ah000316

ah000317

کد : 768
تاریخ انتشار : 1392/08/08
دکتر ابراهیم یزدی، دکتر غروی، طاهره علیزاده (همسر دکتر غروی)
منزل دکتر غروی
ah000317

ah000305

کد : 769
تاریخ انتشار : 1392/08/08
از راست به چپ:1) مرتضی اشفاق 2) دکتر غروی 3) عباس مصلحی 4) مرحوم احمد قابل 5) دکتر فضل الله صلواتی 6) محمد حسین مهرآیین (یکی از دامادهای علامه غروی) 7) مصطفی مسکین
ah000305

ah000306

کد : 770
تاریخ انتشار : 1392/08/08
از راست به چپ: 1) احمد منتظری 2) سعید منتظری 3) دکتر غروی 4) ... 5) آقای خطیبی از اعضاء قدیمی نهضت آزادی ایران
ah000306

ah000308

کد : 771
تاریخ انتشار : 1392/08/08
از راست به چپ: 1) دکتر غروی 2) حسین اشفاق 3) دکتر ابراهیم یزدی 4) مرتضی اشفاق 5) عباس مصلحی 6) مصطفی مسکین 7) حسن اشفاق
ah000308

سالگرد آیة الله طاهری

کد : 1611
تاریخ انتشار : 1393/10/07
سالگرد آیة الله طاهری

سالگرد آیة الله طاهری

کد : 1612
تاریخ انتشار : 1393/10/07
سالگرد آیة الله طاهری

دیدار با عماد بهاور

کد : 1613
تاریخ انتشار : 1393/10/07
دیدار با عماد بهاور

دیدار با عماد بهاور

کد : 1614
تاریخ انتشار : 1393/10/07
دیدار با عماد بهاور
1 از 19