دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

ah000653-01

کد : 2954
تاریخ انتشار : 1397/07/17
درِ ورودی به خانه که با دیلم شکسته شده است.
ah000653-01

ah000653-02

کد : 2955
تاریخ انتشار : 1397/07/17
در ورودی که با دیلم شکسته شده است
ah000653-02

ah000653-03

کد : 2956
تاریخ انتشار : 1397/07/17
در چوبی ورودی به یکی از واحدها (متعلق به دختر دکتر غروی)
ah000653-03

ah000653-04

کد : 2957
تاریخ انتشار : 1397/07/17
در ورودی به یکی از واحدها (متعلق به دختر دکتر غروی) که با دیلم شکسته شده
ah000653-04

ah000653-05

کد : 2958
تاریخ انتشار : 1397/07/17
در ورودی یکی دیگر از واحدها
ah000653-05

ah000653-06

کد : 2959
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-06

ah000653-07

کد : 2960
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-07

ah000653-08

کد : 2961
تاریخ انتشار : 1397/07/17
درِ داخلی یکی از واحدها که یک لنگه آن شکسته و جدا شده است
ah000653-08

ah000653-09

کد : 2962
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-09

ah000653-10

کد : 2963
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-10

ah000653-11

کد : 2964
تاریخ انتشار : 1397/07/17
تمام قفسه های این کمدها پر بودند از نوارها، الواح فشرده، دست نوشته، بیانیه ها، نامه ها
ah000653-11

ah000653-14

کد : 2965
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-14

ah000653-16

کد : 2967
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-16

ah000653-17

کد : 2968
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-17

ah000653-18

کد : 2969
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-18

ah000653-19

کد : 2970
تاریخ انتشار : 1397/07/17
باز کردن تمامی قابها توسط نیروهای امنیتی اطلاعات
ah000653-19

ah000653-20

کد : 2971
تاریخ انتشار : 1397/07/17
محل نگهداری کارتون های پر از کتاب متعلق علامه غروی و نیز کتابهای نهضت آزادی و مهندس مهدی بازرگان که بیشتر آنها توسط نیروهای امنیتی برده شده است.
ah000653-20

ah000653-21

کد : 2972
تاریخ انتشار : 1397/07/17
قفسه های مخصوص الواح فشرده سخنرانی های دکتر غروی و علامه غروی که خالی شده است.
ah000653-21

ah000653-22

کد : 2973
تاریخ انتشار : 1397/07/17
قفسه های نگهداری آثار مکتوب دکتر غروی و علامه غروی و نیز الواح فشرده که خالی شده است.
ah000653-22

ah000653-23

کد : 2974
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-23

ah000653-24

کد : 2975
تاریخ انتشار : 1397/07/17
ah000653-24

ah000653-25

کد : 2976
تاریخ انتشار : 1397/07/17
بردن کیس ها و لپ تاپ ها
ah000653-25

ah000653-26

کد : 2977
تاریخ انتشار : 1397/07/17
قفسه هایی که پر بودند از نوارهای کاست قدیمی که همه خانوادگی بودند، صدای ضبط شده فرزندان و اقوام مخصوصاً مادر دکتر غروی! که همه توسط نیروهای امنیتی برده شدند.
ah000653-26

ah000653-27

کد : 2978
تاریخ انتشار : 1397/07/17
کمدهای پر از فیلم های ویدیویی و وسایل تبدیل فیلم (کپچر) که توسط نیروهای امنیتی برده شدند.
ah000653-27

ah000653-13

کد : 2980
تاریخ انتشار : 1397/07/17
قفسه‌هایی که پر از الواح فشرده از سخنرانی‌های دکتر غروی و علامه غروی بودند.
ah000653-13
1 از 25