دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

  • متن فارسی
  • متن عربی

ممات و حیات طبیعت، آمد و شد شب و روز و توالی ماهها و سالها پیام آور حرکتی مستدام و پیوسته در نظام هستی است، که ما نیز هماهنگ و همراه با آن از مبدأی به مقصدی برده می‌شویم.
کشف و فهم مقصد و انتخاب راه درست، اطمینان بخش و حصول مطلوب است. این درک و گزینش حلقۀ مفقوده‌یی است که مردم ما قرنها در پیِ دست یازیدن بدان بوده‌اند اما هر چه بیشتر کاویده‌اند کمتر یافته‌اند، پایان مردگی طبیعت و ابتداء زندگی آن می‌تواند و باید سر آغاز پر شگون و شکوهمندی جهت حرکت به سمت بیداری از غفلت و رهایی از ظلمت و ورود به نور هدایت و عرصۀ عدالت باشد. به امید آن روز که این آرزوها به امید بدل گردند و جامۀ عمل پوشند.

پیام تبریک

کد : 583
تاریخ انتشار : 1392/07/08
پیام تبریک
ارسال نظر
*