دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

ah000169

کد : 497
تاریخ انتشار : 1392/06/30
علامۀ غروی، پرویز خرسند، دکتر سید علی اصغر غروی
ah000169

ah000170

کد : 498
تاریخ انتشار : 1392/06/30
علامۀ غروی و آقای پرویز خرسند
آذر ماه سال 1358
ah000170

ah000171

کد : 499
تاریخ انتشار : 1392/06/30
یک مراسم عقد
مذاکره با داماد
از راست: 1) سید مجد الدین غروی 2)داماد 3) پدر داماد 4)علامۀ غروی
ah000171

ah000172

کد : 500
تاریخ انتشار : 1392/06/30
مراسم عقد
از سمت چپ: 1) حاج محمد محققیان (حاج معلم) 2) علامۀ غروی 3) پدر داماد 4) داماد 5) برادر داماد
سال 1343
ah000172

ah000173

کد : 501
تاریخ انتشار : 1392/06/30
علامۀ غروی و عماد مغنیه
اواخر تابستان 1358
ah000173

ah000174

کد : 502
تاریخ انتشار : 1392/06/30
علامۀ غروی و مهندس مهدی بازرگان در یک مهمانی خانوادگی
15 اسفند 1359
ah000174

ah000175

کد : 503
تاریخ انتشار : 1392/06/30
از چپ به راست: 1) مهندس مهدی بازرگان 2) دکتر حسین بین اسدی 3) دکتر یدالله سحابی 4) علامه غروی
بهار 1370
ah000175

ah000176

کد : 504
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ردیف نشسته از چپ به راست: 1) مهندس محمد توسلی 2) دکتر ابراهیم یزدی 3) علامۀ غروی 4)مهندس هاشم صباغیان 5)مهندس رضا مسموعی
ردیف ایستاده از چپ به راست: 1) علی علیزاده نایینی 2) دکتر سید علی اصغر غروی 3) عباس مصلحی 4) مرتضی اشفاق 5) سید علیرضا غروی
ah000176

ah000177

کد : 505
تاریخ انتشار : 1392/06/30
علامۀ غروی و مهندس مهدی بازرگان
گفتگویی در یک مهمانی دوستانه
ah000177
1 از 9