دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

ah000140

کد : 464
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ردیف عقب از راست: 1) علی علیزاده نائینی 2) محمود مسلمی نائینی 3) حسین سلیمانی نائینی
ردیف پایین از راست: 1) نورالدین غروی 2) علی اصغر غروی
ah000140

ah000141

کد : 465
تاریخ انتشار : 1392/06/30
کلاس ششم ادبی (علوم انسانی) دبیرستان ادب اصفهان
دکتر هنرفر استاد تاریخ دانشگاه اصفهان، مدرس دبیرستان، رئیس اداره باستان شناسی (میراث فرهنگی)
محل مدرسه چهار باغ زمستان 1342
نفر اول از سمت راست پایین ترین ردیف، دکتر سید علی اصغر غروی
ah000141

ah000142

کد : 466
تاریخ انتشار : 1392/06/30
از سمت راست: 1) جوزقی 2) دکتر غروی 3) محمد علی مهتدی کارشناس مسائل خاور میانه در وزارت خارجه 4)...
حاشیه خیابان شرقی دانشگاه تهران
اواخر فروردین 1346
ah000142

ah000143

کد : 467
تاریخ انتشار : 1392/06/30
جشن فارغ التحصیلی، ورودی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در جنوبی
1348/03/31
ah000143

ah000144

کد : 468
تاریخ انتشار : 1392/06/30
بعد از رژه، پایان دوره 18 هفته‌یی
پادگان فرح آباد تهران مشهور به صفر یک
اوائل بهمن1348
ah000144

ah000145

کد : 469
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000145

ah000146

کد : 470
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000146

ah000147

کد : 471
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000147

ah000148

کد : 472
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000148

ah000149

کد : 473
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000149

ah000150

کد : 474
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000150

ah000151

کد : 475
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000151

ah000152

کد : 476
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000152

ah000153

کد : 477
تاریخ انتشار : 1392/06/30
ah000153
1 از 14